Tekst jednolity Statutu Młodzieżowego Klubu Lekkiej Atletyki w Łęczycy zatwierdzony na Walnym Nadzwyczajnym Zebrania Członków Młodzieżowego Klubu Lekkiej Atletyki w Łęczycy dnia 06 czerwca 2005 r.

STATUT

Młodzieżowego Klubu Lekkiej Atletyki w Łęczycy

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowego Klubu Lekkiej Atletyki w Łęczycy, zwany dalej Klubem.

§2

Terenem działalności klubu jest miasto Łęczyca, siedzibą władz jest Łęczyca ul Kaliska 15.

§3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności sekcje sportowe.

§4

W zakresie działalności merytorycznej i gospodarki finansowej Klub podlega nadzorowi organu rejestrującego, Starosty Powiatu Łęczyckiego oraz zwierzchnim władzom sportowym.

§5

Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Klub może być członkiem innych organizacji.

Rozdział II

Cel i środki działania

§7

1. Celem i głównym zadaniem klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród ogółu społeczności oraz członków Klubu poprzez:

– stwarzanie warunków do udziału zawodników sekcji w państwowym systemie rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych,

– zabezpieczenie warunków do podnoszenia sprawności,

– organizowanie szkolenia, treningów i zawodów sportowych zgodnie z wymogami dyscypliny sportowej,

– współpraca ze szkołami,

– współdziałanie z innymi organizacjami sportowymi w rozwijaniu sportu wyczynowego,

– tworzenie i doskonalenie metod obsługi organizacyjno-finansowej Klubu,

– reprezentowanie i obrona swoich członków wobec władz wszystkich stopni,

– współdziałanie w organizacji imprez międzynarodowych, centralnych i wojewódzkich, powiatowych i miejskich.

2. Klub dla jak najlepszego zrealizowania swoich zadań może nawiązać współpracę z pozaszkolnymi organizacjami, instytucjami kultury fizycznej na wspólnym terenie działania.

3. Przedmiotem działalności klubu jest pozostała działalność związana ze sportem – 92.62.Z.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§8

1. Przyjęcie na członka klubu następuje na podstawie deklaracji.

2. Członkami klubu mogą być zawodnicy sekcji sportowych i inne osoby dorosłe.

3. Członkowie dzielą się na zwyczajnych i uczestników Członkami zwyczajnymi klubu mogą być osoby pełnoletnie, trenerzy, działacze, rodzice zawodników należących do klubu, zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. Uczestnikami są osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców i prawnych opiekunów.

§9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym, mogą wybierać i być wybierani do władz klubu, natomiast uczestnicy biorą udział w zebraniach z głosem doradczym.

2. Członkowie i uczestnicy zobowiązani są przestrzegać przepisów i uchwał władz klubu i Walnego Zebrania, dbać o dobro i rozwój sportu szkolnego i miejskiego oraz współdziałać w realizacji programu działania klubu i opłacać regularnie składki członkowskie.

Rozdział IV

Władze

§10

1. Władzami klubu są:

– Walne Zebranie członków,

– Zarząd klubu,

– Rada zawodników – ściśle współpracuje z Zarządem klubu,

– Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 2 lata.

3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagane jest co najmniej połowa liczby osób uprawnionych do glosowania.

§11

Walne Zebranie członków

1. Walne Zebranie członków zwoływane jest co 2 lata przez Zarząd. Termin zebrania, miejsce oraz porządek dzienny obrad powinien być podany nie później niż na 7 dni przed datą zebrania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie klubu może być zwołane na podstawie Uchwały Zarządu klubu lub władz nadrzędnych, wniosku Komisji Rewizyjnej lub wniosku co najmniej 50% członków i uczestników klubu.

3. Walne Zebranie decyduje o wszystkich podstawowych sprawach klubu a w szczególności przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sekcji, wybiera w tajnym lub jawnym głosowaniu (w zależności od uchwały Walnego Zebrania) – Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki SZS i zatwierdza plan pracy klubu.

§12

Zarząd klubu

1. Zarząd klubu składa się z 5 – 9 członków, w tym: Prezesa Zarządu, z-cy Prezesa Zarządu, z-cy Prezesa Zarządu d/s szkoleniowo-organizacyjnych oraz Sekretarza klubu.

2. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności klubu a w szczególności:
– reprezentowanie klubu na zewnątrz,
– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania klubu oraz władz nadrzędnych,
– bieżące kierowanie pracą klubu i jego sekcjami w okresie między Walnym Zebraniem klubu,

– zwoływanie Walnego Zebrania klubu,

– przyjmowanie i skreślanie oraz nagradzanie i karanie członków klubu i uczestników klubu,

– zarządzanie funduszami i majątkiem klubu w granicach udzielonych uprawnień przez władze nadrzędne,
– wykonywanie innych czynności Me zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.

3. W szczególności Zarząd klubu powinien troszczyć się o zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju utalentowanej młodzieży ze swego środowiska.

4. Oświadczenie woli dotyczące dyspozycji majątkowej, dokumenty finansowe, rozliczeniowe i inne podpisują: Prezes Zarządu i jeden z z-ców lub Prezes Zarządu i Sekretarz.

§13

Tryb pracy Zarządu

1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Termin i miejsce oraz porządek dzienny posiedzeń ustala Prezes.

2. Posiedzenia, na polecenie Prezesa zwołuje co najmniej na 5 dni przed ustalonym terminem Sekretarz, który też prowadzi odpowiednią dokumentację posiedzeń.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele zainteresowanych władz oraz osoby zaproszone przez Prezesa.

§14

Rada zawodników działa na podstawie opracowanego Regulaminu przez Zarząd Klubu.

§15

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczący, z-ca Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji mają prawo brać udział W posiedzeniu Zarządu Klubu.

2. W skład Komisji Rewizyjnej Me mogą wchodzić:

a) członkowie Zarządu Klubu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo za winy umyślnej.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie okresowych kontroli całokształtu działalności Klubu i Zarządu. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Klubu sprawozdanie ze swojej działalności oraz ma wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§16

Kooptacja członków władz

W przypadku ustąpienia członka władz klubu ich skład może być uzupełniony w drodze kooptacji. Liczba członków władz z kooptacji nie noże przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Sekcje klubu

§17

1. Dla realizacji swych podstawowych zadań – rozwijania zainteresowań i poziomu sportowego utalentowanej młodzieży klub powołuje sekcje w poszczególnych dyscyplinach sportu.

2. Zadaniem sekcji jest realizowanie wszystkich zadań klubu w określonej dyscyplinie sportu.

3. Dyscypliny, liczbą powołanych sekcji, Zarząd klubu konsultuje z nadrzędnymi władzami oraz organami prowadzącymi szkoły i władzami sportowymi.

4. Sekcją kieruje trener – koordynator wybrany spośród członków.

5. Szczegółowy zakres obowiązków trenera, instruktora zatrudnionego w klubie regulują przepisy państwowe oraz wytyczne władz nadrzędnych.

Rozdział VI
Wyróżnienia i kary

§18

1. Za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem kultury fizycznej oraz osiągnięcia sportowe są następujące wyróżnienia:
– nagrody rzeczowe i pieniężne,
– dyplomy honorowe,
– odznaczenia kultury fizycznej.

2. Za brak dyscypliny, nieprzestrzeganie Statutu i regulaminów mogą być stosowane następujące kary:
– ostrzeżenie,
– nagana,
– pozbawienie funkcji,
– skreślenie z listy członków.

3. Decyzja o udzieleniu kary i nagrody podejmuje Zarząd klubu.

Rozdział VII Finanse

§19

1. Zarząd klubu prowadzi działalność w oparciu o środki przyznane przez władze nadrzędne oraz wypracowane środki własne (darowizny, składki członkowskie, dotacje, itp.).

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

b) przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu , członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie klubu

§20

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy Uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Walnego Zebrania przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do glosowania.

§21

1. Rozwiązanie klubu następuje na mocy Uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 delegatów Walnego Zebrania przy obecności co najmniej polowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji klubu oraz przeznaczenie jego majątku.

3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władze rejestrujące.

§22

W przypadku , gdy na Walne Zebranie nie stawi się wymagana liczba delegatów uprawnionych do głosowania – Prezes klubu wyznacza drugi termin Walnego Zebrania, na którym Uchwały mogą być podejmowane większością głosów obecnych na zebraniu uprawnionych członków klubu.